Regulamin

REGULAMIN STUDIA „JOGA RUCH ODDECH”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Joga Ruch Oddech jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
2. Do korzystania ze Studia upoważnione są osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)
3. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Opłacenie zajęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.

§2. Zasady uczestnictwa w zajęciach (zdrowie)
4. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań lekarskich do podejmowania treningów w Studio.
5. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą ćwiczyć tylko po konsultacji z lekarzem.
6. Osoby z problemami zdrowotnymi (w szczególności dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, nadciśnienie, choroby serca, poważne wady wzroku, niedawno przebyte operacje, aktualne kontuzje) zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów, chorych miejsc). Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach.
7. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela dotyczących wykonania konkretnego ćwiczenia oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
8. Panie w okresie ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi. W czasie ciąży oraz menstruacji nie powinny wykonywać pozycji odwróconych, wyczerpujących, napinających i ściskających brzuch. Zalecane pozycje, po poinformowaniu podaje nauczyciel w czasie zajęć.
9. Nie należy ćwiczyć po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym
żołądku, minimum 2 godziny po dużym posiłku.
10. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.

§ 3. Korzystanie z usług
11. Osoby uprawnione do uczestnictwa w zajęciach uczestniczą w całych zajęciach, nie spóźniają się, gdyż nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość.
12. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje prowadzącego.
13. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www Studia.
14. O wszelkich zmianach w grafiku Studio jest zobowiązane poinformować na stronie internetowej i facebook-u, minimum 1 dzień naprzód.
15. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest odwołanie zajęć. W takim przypadku Studio niezwłocznie poinformuje klienta drogą telefoniczną lub mailową.
16. W przypadku odwołania zajęć, Klient będzie miał przedłużoną ważność karnetu o 1 wejście.
17. W Studio poruszamy się boso, lub w zmiennym obuwiu. Obuwie zewnętrzne zostawiamy w szatni.
18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, przedmioty wartościowe należy zabrać ze sobą na salę.

§ 2. Zapisy i karnety
19. Zapisy na zajęcia przyjmowane są drogą mailową na adres: jogaruchoddech@gmail.com, telefonicznie pod numerem 607 190 006 lub osobiście w Studiu Joga Ruch Oddech ul.
Żytniej 16 w Białymstoku, w wyznaczonych godzinach.
20. Opłaty za karnet można dokonywać przelewem na numer konta podany przez Studio bądź osobiście w Studio w wyznaczonych godzinach.
21. Karnet jest imienny. Pracownik Studia może zażądać od właściciela karnetu wylegitymowania się dowodem osobistym. Żadna osoba, nie ma prawa korzystać z karnetu innego Klienta Studia.
22. Karnet ważny jest na dany miesiąc.
23. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają.
24. Dopuszczalne jest odpracowanie zajęć w innej grupie za zgodą Studia.
25. Ceny karnetów i grafik ustalany jest przez Właścicielkę Studia.

§ 3. Uczestnictwo w zajęciach
26. Klient może korzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu.
27. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia.
28. Na każde zajęcia obowiązuje rezerwacja maksymalnie na miesiąc z góry.
29. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku najpierw zapraszani są Klienci z dokonaną rezerwacją.
30. Maksymalna ilość osób na zajęciach to 20 osób.
31. W Studiu obowiązuje punktualność. Klient, który się spóźnił na zajęcia może decyzją pracownika Studia nie zostać wpuszczony na zajęcia. W takim wypadku wejście przepada.
32. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.
33. Studio wyposażone jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Jednakże Klient może przynieść ze sobą swoją prywatną matę. Istnieje możliwość zostawienia maty w Studio dla wygody Klienta.

§ 4. Postanowienia końcowe
34. W Studio zabrania się:
35. Spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających.
36. Palenia tytoniu.
37. Obraźliwego traktowania Gości Studia, Klientów lub personelu.
38. Niszczenia mienia Studia lub osób prywatnych.
39. Używania sprzętu Studia w przeznaczeniu innym niż ustalone.
40. W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować personel Studia lub Właścicielkę.
41. Wszelkie uwagi Klient wnosi do Właścicielki Studia osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na kontakt podany na stronie www Studia.
42. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.joga-ruch-oddech.pl oraz w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
43. Joga Ruch Oddech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
44. Informacje o zmianie będą dostępne na stronie www.joga-ruch-oddech.pl oraz w Studio.
45. Wszystkie sporne kwestie, niezawarte w powyższym Regulaminie będą rozwiązywane wg zapisów Kodeksu Cywilnego.